در مورد مدت زمان پشتیبانی و نحوه دقیق انجام آن در صفحه دوره اطلاعات زیادی ارائه نشده اما بر اساس چیزی که متوجه شدم، یک منتور در این دوره برای